Speerpunten Belastingdienst 2020

In het jaarplan 2020 heeft de Belastingdienst onder meer aangegeven welke speerpunten bij de handhaving en controle extra aandacht krijgen. Zo heeft de Belastingdienst ontdekt dat zo’n 300.000 stichtingen en verenigingen voor geen enkele belasting aangifte doen. Voorlichting en vragenbrieven moeten een beeld opleveren van eventuele belastingplicht. Wat zijn de speerpunten voor ondernemers?

Rekening courant eigen BV
Zoals bekend, komt er een wetsvoorstel dat excessief lenen bij de eigen BV wil aanpakken. Vooruitlopend daarop gaat de Belastingdienst in 2020 extra aandacht besteden aan onzakelijk gebruik van de rekening courantverhouding met de eigen BV. De aangifte vennootschapsbelasting van de BV wordt daartoe beoordeeld in samenhang met de aangifte inkomstenbelasting van de directeur-grootaandeelhouder.

Invoer van textiel en schoenen
Bedrijven die textiel en schoenen invoeren krijgen in 2020 extra aandacht van de douane. Omdat de waarde en de oorsprong van de goederen een belangrijke maatstaf van heffing zijn, leidt opgave van een te lage waarde of een ander land van oorsprong tot een te lage afdracht van invoerrechten. Bij die bedrijven waar een verhoogd risico speelt, vraagt de douane bewijzen op in de vorm van facturen, koopcontracten en oorsprongscertificaten. Ook moeten risicobedrijven financiële zekerheid geven voordat ze deze goederen verder mogen vervoeren.

Digitale economie
Met de digitale economie vervaagt het onderscheid tussen handelen als burger of handelen als bedrijf, landsgrenzen worden minder van belang, traditionele handelsketens veranderen en er ontstaan nieuwe verdienmodellen. Het aantal transacties en het fiscale belang nemen toe. Binnen de deel- en kluseconomie zijn er problemen bij het doen van een juiste aangifte. Voor burgers is het  bijvoorbeeld niet eenvoudig om inkomsten uit de tijdelijke verhuur van een eigen woning fiscaal juist te verantwoorden. Ook voor aanbieders in de kluseconomie blijkt dit lastig, bijvoorbeeld bij vervoersdiensten. De Belastingdienst wil het toezicht hierop beter laten aansluiten.

Andere speerpunten
Handhaving is een belangrijk onderwerp in het Jaarplan 2020. Binnen het programma Verhuld Vermogen wordt het bestrijden van ondoorzichtige constructies één van de prioriteiten. Ook binnenlands verhuld vermogen, ondergebracht in (familie)stichtingen, wordt aangepakt. Daarnaast wordt er scherper gelet op fraude in de uitzend- en schoonmaakbranche en komt er extra geld voor de bestrijding van witwassen en ondermijning. Ook krijgt het toezicht op de autobelastingen extra aandacht.

Tip: Als een van de genoemde speerpunten bij u of uw bedrijf aan de orde kan zijn, besteden ook wij daar uiteraard extra aandacht aan. Wellicht is het zinvol om samen eventuele zorgen  of maatregelen te bespreken.


Copyright 2024 Harke Administratie Staphorst | Privacy- en Cookie Verklaring